Pan Pikto - Agencja PR


Społeczna odpowiedzialność biznesu


Hr

Czy na osobach odpowiedzialnych za prowadzenie biznesu ciąży jakaś odpowiedzialność różna od tej związanej z efektywnością ekonomiczną przedsiębiorstwa? Według koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) zadań przedsiębiorstwa nie da się zredukować do ekonomicznej kalkulacji zysków i strat. Nie oznacza to jednak, że wdrożona w sposób odpowiedni strategia zarządzania przedsiębiorstwem zgodna z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu, nie może przyczynić się do powstania konkretnych, mierzalnych korzyści ekonomicznych. Nasza agencja pomoże Państwu w opracowaniu i wdrożeniu skutecznej strategii CSR. Realizacja takiej strategii umożliwi nie tylko poprawienie relacji Państwa przedsiębiorstwa z otoczeniem zewnętrznymi oraz poprawienie wizerunku firmy, ale również uzyskanie dodatkowego zysku ekonomicznego.

Społecznie odpowiedzialny biznes

U podstaw koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (jej korzenie sięgają XIX w.) leży przekonanie, że odpowiedzialny biznes to taki, który uwzględnia odpowiedzialność przedsiębiorstwa za jego wpływ na społeczeństwo i środowisko. Według zwolenników koncepcji, firmy odpowiedzialne społecznie to takie przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa, działają zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym oraz społecznymi normami postępowania. Współcześnie rozumienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu jest jednak dużo szersze. Według sympatyków koncepcji, przedsiębiorstwa powinny prowadzić swoją działalność w oparciu o pewien zestaw wartości, opierający się na dostrzeganiu ludzi w procesach konsumpcji, dystrybucji i produkcji oraz stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich przejawach swojej działalności.

Interesariusze

W koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu pojawia się termin interesariusze (ang. stakeholders). Interesariuszami możemy określić wszelkie osoby, instytucje, społeczności, organizacje i urzędy, które pozostają pod wpływem działalności przedsiębiorstwa oraz mogą wpływać na jego funkcjonowanie. Interesariuszami są więc zarówno pracownicy, inwestorzy, właściciele przedsiębiorstwa jak i klienci, dostawcy czy władze lokalne i centralne. To również ich interesy powinny być uwzględniane przez firmy odpowiedzialne społecznie.

Standardy międzynarodowe

W obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu powstało wiele programów, wytycznych i inicjatyw na poziomie międzynarodowym, które mają za zadanie wyznaczanie kierunków odpowiedzialnego działania podmiotów biznesowych na rzecz społeczeństwa m. in:

  • Norma ISO 26000
  • Standardy Serii AA1000

Zespół Agencji PR Pan Pikto działa zgodnie z normami pochodzącymi z dokumentów międzynarodowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować zadania związane z wdrażaniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu zgodnie z najnowszymi standardami.

CSR consulting

Społeczna odpowiedzialność biznesu dotyka bardzo wielu elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki współpracy z Agencją PR Pan Pikto, zyskają Państwo możliwość stworzenia i wdrożenia kompleksowej strategii CSR. Zapraszamy do współpracy i w razie wszelkich pytań do kontaktu z naszą Agencją!

Print Reccomend

Butik kreatywny
Relacje z mediami
Badania
CSR
manual PR
Event
Wydawnictwa
Ambient


Dol_c